Klauzula informacyjna dotycząca monitoringu wizyjnego

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA MONITORINGU WIZYJNEGO

Wewnątrz budynku Centrum Rehabilitacji Sawimed Sp. z o.o. oraz na zewnątrz budynku i na terenie parkingu prowadzony jest monitoring wizyjny (CCTV) (dalej „Obiekt”).

 1. Administratorem Danych Osobowych pozyskanych w ramach prowadzonej działalności w tym za pośrednictwem strony internetowej jest Sawimed Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Siekierkowska 8, 00-709 Warszawa zwana dalej „Administratorem” i będąca jednocześnie Właścicielem Strony Internetowej.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym w sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych lub realizacji swoich praw, możecie się Państwo kontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e-mail: [email protected] lub telefonicznie +48 518 053 702
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienie bezpieczeństwa w obszarze objętym monitoringiem wizyjnym, ochrona mienia oraz zapobieganie sytuacjom mogącym skutkować utratą informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Instytut na szkodę na postawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych (art. 6 ust 1 pkt f) RODO).
 4. Prawnie uzasadnionym interesem administratora danych jest konieczność zapewnia bezpieczeństwa osobom oraz mieniu znajdującemu się w obszarze objętym monitoringiem, jak również zachowanie w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłyby narazić administratora danych na szkodę.
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do 1 miesiąca od dnia nagrania, po upływie tego terminu zostaną automatycznie nadpisane. Dokładny czas przechowywania uzależniony jest od ilości zdarzeń i pojemności dysku rejestratora.
 6. Dane z systemu monitoringu wizyjnego mogą być udostępnione wyłącznie uprawnionym organom w przypadku wystąpienia lub podejrzenia wystąpienia zdarzenia zagrażającemu bezpieczeństwu, życiu i zdrowiu osób a także niszczeniu i kradzieży mienia zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. Dane z monitoringu wizyjnego mogą być również udostępnione osobie trzeciej, która wykaże swój interes prawny, co do otrzymania zapisu. Zapis udostępniany jest na wniosek osoby/organu zgodnie z przyjętą u administratora procedurą. W powyższych przypadkach dane mogą być przechowywane przez okres dłuższy niż to wskazano w ust. 6. Dane z monitoringu wizyjnego mogą posłużyć jako materiał dowodowy i w związku z tym mogą być przechowywane przez okres niezbędny do wyjaśnienia mających miejsce incydentów lub też zakończenia ewentualnie toczących się postępowań. Dane osobowe są udostępniane firmie świadczącej usługi konserwacji i administrowania systemem monitoringu wizyjnego tj.
 7. Podanie danych jest dobrowolne, jednak jest wymogiem niezbędnym do wejścia na teren Obiektu.
 8. Posiada Pani/Pan prawo wglądu swoich danych, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. Prawo osoby do wglądu może zostać ograniczone w uzasadnionych przypadkach takich jak ochrona danych osobowych innych osób objętych w obszarze monitoringu lub dochodzenie roszczeń i prowadzenie postępowań przez organy uprawnione przepisami prawa.
 9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją wobec przetwarzania Pani/Pana danych w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów administratora danych (art. 6 ust. 1 lit f) RODO).
 10. Przysługuje Panu/Pani skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 11. Szczegółowe informacje na temat sposobu skorzystanie z Państwa praw dostępne są na stronie internetowej Centrum Sawimed zakładka RODO.
Skip to content