RODO – Były pracownik

Obowiązek informacyjny RODO – Były pracownik

Klauzula informacyjna dotycząca byłego pracownika

Stosownie do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46/WE (dalej „RODO”) informujemy w jaki sposób przetwarzać będziemy Państwa dane osobowe byłych pracowników firmy Sawimed sp. z o.o.

I. Co to są dane osobowe?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, dane osobowe to takie dane, które pozwalają na bezpośrednie lub
pośrednie zidentyfikowanie osoby fizycznej, w szczególności na podstawie identyfikatorów, takich jak: imię,
nazwisko, numer PESEL, adres e-mail czy adres korespondencyjny.

II. Administrator danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych osób określonych w pkt I jest Sawimed Sp. z o. o. ul. Siekierkowska 8, 00-709 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000312021, posiadająca następujące numery identyfikacyjne:  NIP 521-349-58-44, REGON 141520240 (dalej „Administrator”).
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), Pan Jacek Gołdych, e-mail: [email protected] | tel. +48 518 053 702

III. Cele i podstawy przetwarzania

Dane osobowe byłych pracowników przetwarzamy w celu zrealizowania obowiązków Administratora jako
pracodawcy w zakresie przechowywania dokumentacji związanej z zatrudnieniem (w szczególności w zakresie
prowadzenia przez pracodawcę dokumentacji pracowniczej w tym akt osobowych pracownika), a także dla
zrealizowania obowiązków Administratora jako płatnika zaliczek na podatek dochodowy i płatnika składek ZUS.

Państwa dane osobowe przetwarzamy w oparciu o:

 • art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia RODO zgodnie z którym przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia
  obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
 • art. 9 ust. 2 lit. b, który stanowi, iż przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków
  i wykonywania szczególnych praw przez administratora lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie
  prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej, o ile jest to dozwolone prawem Unii lub
  prawem państwa członkowskiego, lub porozumieniem zbiorowym na mocy prawa państwa
  członkowskiego przewidującymi odpowiednie zabezpieczenia praw podstawowych i interesów osoby,
  której dane dotyczą).

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane również w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f RODO oraz art. 9 ust. 2
lit. f RODO jako prawnie uzasadniony interes Administratora w przypadku dochodzenia roszczeń, prowadzenia postępowań sądowych i windykacyjnych, ciągłego i niezakłóconego prowadzenia działalności Administratora poprzez przechowywanie kopii zapasowych.

IV. Czy podanie danych osobowych jest konieczne?

Podanie przez Państwa danych osobowych było wymogiem ustawowym w zakresie zawarcia i realizacji Umowy o pracę w oparciu o przepisy prawa pracy, prawa podatkowego, ubezpieczeń społecznych.

V. Przez jaki czas będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe?

Dane osobowe będą przez nas przetwarzane przez okres określony w przepisach prawa powszechnie obowiązującego związanych z realizacją obowiązków pracodawcy – w zakresie danych zbieranych na podstawie obowiązujących przepisów prawa w tym dotyczących prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i podatkowych (najdłużej przechowywane są akta osobowe pracowników – 50 lat, dla osób zatrudnionych po 1.01.2019 – 10 lat)

W przypadku danych osobowych podanych fakultatywnie, będą one przetwarzane do czasu wycofania Państwa zgody.

VI. Kto jest odbiorcą Państwa danych osobowych?

Państwa dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom danych osobowych, tj.:

 • instytucjom upoważnionym z mocy prawa, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji w
  oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa (np. ZUS,
  Urząd Skarbowy, Państwowa Inspekcja Pracy, komornicy, organy sądowe, prokuratura, policja);
 • podmiotom zewnętrznym, które przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem (np.
  dostawcom odpowiedzialnym za świadczenie usług IT, obsługę systemów informatycznych i sprzętu,
  podmiotom świadczącym usługi prawne, podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, firmom windykacyjnym). Podmioty te świadczą usługi na rzecz administratora, które wiążą się z przetwarzaniem danych osobowych jej pracowników i byłych pracowników.

VII. Jakie uprawnienia przysługują Państwu w odniesieniu do swoich danych osobowych?

Wszystkim osobom, których dane osobowe są przez nas przetwarzane przysługują odpowiednie prawa
wynikające z rozporządzenia RODO i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, w tym:

 • prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
 • prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są
  nieprawidłowe lub niekompletne;
 • prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapominanym”);
 • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 • prawo do przenoszenia danych;
 • prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody niewynikającej z obowiązków nałożonych przez przepisy prawa.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2; 00-193 Warszawa; https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt; tel. (22) 531 03 00 – gdy uznają, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych.

VIII. Informacje dodatkowe 

Dane osobowe nie będą przez byłego pracodawcę przetwarzane w sposób, który skutkowałby zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniem. Oznacza to, że były pracodawca nie wykorzystuje systemów informatycznych, które gromadziłyby informacje na temat swoich byłych pracowników i jednocześnie samodzielnie, automatycznie, podejmowałyby decyzje, które mogłyby wywołać wobec byłego pracownika skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na niego wpływać.

Skip to content