RODO – kontrahenci

Obowiązek informacyjny RODO – kontrahenci

 1. Administratorem i odbiorcą Państwa danych osobowych pozyskanych w związku z zawarciem umowy o współpracę jest Sawimed Sp. z o. o. ul. Siekierkowska 8, 00-709 Warszawa.
 2. Pozyskane dane osobowe w postaci:
  • nazwisko i imię (imiona),
  • dane rejestrowe Kontrahenta w tym NIP, nr. konta, dane adresowe organizacji,
  • kwalifikacje/prawo wykonywania zawodu (w sytuacji, gdy umowa z Kontrahentem dotyczy realizacji usług medycznych)
  • adres e-mail,
  • stanowisko,
  • numer telefonu,

  będą przetwarzane przez osoby zatrudnione w Sawimed Sp. z o. o. oraz podmioty przetwarzające działający dla Sawimed Sp. z o. o. na podstawie umowy między stronami.

 3. Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane na potrzeby:
  1. związane z nawiązywaniem i utrzymywaniem kontaktów biznesowych – niezbędnych do zawarcia umowy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  2. zawarcia i obsługi umów (podstawa z art. 6 ust 1 lit. b RODO);
  3. wynikające z przepisów prawa, tj. Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (podstawa z art. 6 ust 1 lit c RODO).
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do 5 lat od końca roku, w którym rozliczono podatkowo płatność, zgodnie z Ustawą o rachunkowości lub na czas trwania relacji i potrzeb biznesowych – do momentu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
 6. Zgodnie z Rozporządzeniem RODO, przysługuje Pani/Panu:
  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  3. prawo usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
  4. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  5. prawo przenoszenia danych;
  6. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe nie będziemy podejmować wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże bez ich podania nie jest możliwe zawarcie
  i realizacja umowy.
 9. W przypadku stwierdzenie nieuprawnionego zbierania/ przetwarzania danych lub innych sytuacji wskazujących na nieprawidłowości zdarzenie takie, należy zgłosić do Inspektora Ochrony Danych Osobowych, którym jest Pan Jacek Gołdych za pośrednictwem e-mail [email protected] tel. +48 518 053 702 lub listownie na adres Sawimed Sp. z o. o. ul. Siekierkowska 8, 00-709 Warszawa.
Skip to content