RODO – pacjenci

Obowiązek informacyjny RODO – pacjenci

  1. Administratorem i odbiorcą Państwa danych osobowych pozyskanych w związku z zawarciem umowy
   o współpracę jest Sawimed Sp. z o. o. ul. Siekierkowska 8, 00-709 Warszawa.
  2. Pozyskane dane osobowe w postaci:
   • nazwisko i imię (imiona),
   • datę urodzenia,
   • oznaczenie płci,
   • dane z kategorii szczególnych dotyczące stanu zdrowia,
   • numer PESEL (jeżeli został nadany, w przypadku noworodka – numer PESEL matki,
    a w przypadku osób, które nie mają nadanego numeru PESEL – rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość. Zakres danych osobowych wymagany Ustawą o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008 r. Dz.U. 2009 Nr 52 poz. 417)
   • numer telefonu,
   • adres e-mail,

będą przetwarzane przez osoby zatrudnione w Sawimed Sp. z o. o. oraz podmioty przetwarzające działające dla Sawimed Sp. z o. o. na podstawie umowy między stronami.

 1. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
  1. ustalenia i weryfikacji Państwa tożsamości w ramach udzielenia świadczenia zdrowotnego oraz
   w przypadku ustalania, potwierdzenia lub odwołania terminu wizyty korzystając ze środków elektronicznej komunikacji – podstawa art. 6 ust. 1 lit c oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO;
  2. prowadzenia przez Sawimed Sp. z o. o działalności leczniczej, w szczególności świadczenia usług medycznych, w tym konsultacji i badań diagnostycznych, prowadzenia procesu leczenia szpitalnego oraz prowadzenia wymaganej przepisami prawa dokumentacji medycznej – podstawa art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO;
  3. wypełnienia przez Sawimed Sp. z o. o. obowiązków, jakie nakładają przepisy prawa dotyczących archiwizacji dokumentów – podstawa art. 6 ust. 1 lit c RODO.
 2. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 3. Dane osobowe będą archiwizowane do czasu określonego w Ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta tj. w zależności od rodzaju dokumentacji medycznej.
 4. Każdy pacjent Sawimed Sp. z o. o. ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia – o ile nie narusza to przepisów prawa, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 5. Każdy Pacjent korzystający z usług Sawimed Sp. z o. o. ma prawo do wniesienia skargi w zakresie przetwarzania danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwi udzielenie świadczenia medycznego przez Sawimed Sp. z o. o.
 7. W przypadku stwierdzenie nieuprawnionego zbierania/ przetwarzania danych lub innych sytuacji wskazujących na nieprawidłowości zdarzenie takie, należy zgłosić do Inspektora Ochrony Danych Osobowych którym jest Pan Jacek Gołdych za pośrednictwem e-mail [email protected] tel. +48 518 053 702 lub listownie na adres Sawimed Sp. z o. o. ul. Siekierkowska 8, 00-709 Warszawa.
Skip to content