RODO – pracownik

Obowiązek informacyjny RODO – pracownik

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Sawimed Sp. z o. o. ul. Siekierkowska 8, 00-709 Warszawa.
  2. Pozyskane dane osobowe w postaci:
   • imię, nazwisko (imiona),
   • adres zamieszkania,
   • numer PESEL, a w przypadku jego braku – rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, inne dane osobowe pracownika, a także dane osobowe dzieci pracownika i innych członków jego najbliższej rodziny, jeżeli podanie takich danych jest konieczne ze względu na korzystanie przez pracownika ze szczególnych uprawnień przewidzianych w prawie pracy,
   • wykształcenie i przebieg dotychczasowego zatrudnienia, jeżeli nie istniała podstawa do ich żądania od osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
   • numer rachunku płatniczego, jeżeli pracownik nie złożył wniosku o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych,

będą przetwarzane przez osoby zatrudnione w Sawimed Sp. z o. o. oraz podmioty przetwarzające działający dla Sawimed Sp. z o. o. na podstawie umowy między stronami.

 1. Każdorazowo o ile byłoby to zasadne przetwarzanie danych w ramach procesu zatrudnienia może dotyczyć również imion i nazwisk oraz dat urodzenia dzieci, jeżeli podanie takich danych jest konieczne ze względu na korzystanie przez pracownika ze szczególnych uprawnień przewidzianych w prawie pracy.
 2. Dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom z jakimi Sawimed Sp. z o. o. zawarł umowę o współpracy, ale wyłącznie w obsługi informatycznej realizowanej dla pełnej jej kompleksowości i odpowiedniego, aktualnego standardu działania jak i obowiązku prawnego nałożonego na pracodawcę.
 3. Dane osobowe będą przekazywane urzędom i podmiotom, w zakresie obowiązku jaki spełnić powinien pracodawca określonych przez przepisy prawa tj. ZUS, Urząd Skarbowy.
 4. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 5. Dane osobowe będą przechowywane do czasu upływy okresu archiwizacji, regulowanej odrębnymi przepisami prawa w zakresie sporządzania, przetwarzani i archiwizacji dokumentacji pracowniczej.
 6. Każdy pracownik Sawimed Sp. z o. o. ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.
 7. Każdy pracownik Sawimed Sp. z o. o. ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
 8. Podanie danych osobowych określonych w Kodeksie Pracy Art. 22 jest bezwzględnie wymagane dla zawarcia stosunku pracy.
 9. W przypadku niewyrażenia zgody i niepodania danych osobowych nie mam możliwości prawnej zawarcia umowy o pracę.
 10. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w systemach informatycznych dla celów profilowania.
 11. W przypadku stwierdzenie nieuprawnionego zbierania/ przetwarzania danych lub innych sytuacji wskazujących na nieprawidłowości zdarzenie takie, należy zgłosić do Inspektora Ochrony Danych Osobowych którym jest Pan Jacek Gołdych za pośrednictwem e-mail [email protected] tel. +48 518 053 702 lub listownie na adres Sawimed Sp. z o. o. ul. Siekierkowska 8, 00-709 Warszawa.
Skip to content