RODO – rekrutacja

Obowiązek informacyjny RODO – rekrutacja

  1. Administratorem i odbiorcą Państwa danych osobowych pozyskanych w związku z przeprowadzeniem procesu rekrutacyjnego jest Sawimed Sp. z o. o. ul. Siekierkowska 8, 00-709 Warszawa.
  2. Pozyskane dane osobowe w postaci:
   • imię (imiona) i nazwisko;
   • data urodzenia;
   • dane kontaktowe wskazane przez taką osobę;
   • wykształcenie;
   • kwalifikacje zawodowe;
   • przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

będą przetwarzane przez osoby zatrudnione w Sawimed Sp. z o. o. oraz podmiot przetwarzający działający dla Sawimed Sp. z o. o. na podstawie umowy między stronami.

 1. Państwa dane będą przetwarzane w celu:
  1. ocena kwalifikacji, zdolności i umiejętności potrzebnych do pracy na stanowisku, na które jest prowadzona rekrutacja oraz wybór odpowiedniej osobę do pracy,
  2. przygotowanie dokumentacji niezbędnej do zawarcia umowy o pracę,
  3. prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, lecz nie dłużej niż 1 rok.
 2. Podstawa prawną przetwarzania danych osobowych jest Państwa zgoda wyrażona poprzez uczestnictwo w procesie rekrutacji oraz następujące przepisy prawa:
  • przepis prawa tj. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (art. 221 § 1 kodeksu pracy)
  • zgoda (art.6 ust.1 lit. a RODO) na przetwarzanie danych przekazanych w CV i w liście motywacyjnym, jeżeli z własnej inicjatywy zostały przekazane dane inne niż wskazane powyżej.
  • uzasadniony interes (art.6 ust.1 lit. a RODO) w zakresie danych zebranych podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Uzasadniony interes polega na konieczności sprawdzenia umiejętności i zdolności, aby dokonać oceny i wyłonić najbardziej odpowiedniego kandydata.
 3. Państwa dane pozyskane w związku z realizowanym procesem rekrutacyjnym przetwarzane będą do momentu zakończenia tej rekrutacji i/lub 1 rok na podstawie udzielonej zgody w przyszłych procesach rekrutacyjnych.
 4. Państwa dane osobowe mogą być ujawnione następującym kategoriom odbiorców:
  • upoważnionym pracownikom i współpracownikom Sawimed Sp. z o. o.,
  • podmiotom świadczącym wybrane usługi na rzecz Sawimed Sp. z o. o. w tym: usługi prawne, pośrednictwa pracy oraz inspektorowi danych osobowych.
 5. Dane będą ujawniane wyłącznie zaufanym odbiorcom i przetwarzane jedynie w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 7. W odniesieniu do danych osobowych pozyskanych w związku z prowadzonym procesem rekrutacyjnym przysługują Państwu następujące uprawnienia:
  • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  • prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego praw,
  • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek koniecznie do przeprowadzenia procesu rekrutacji. Bez podania danych, nie jest możliwy udział w rekrutacji.
 9. W przypadku stwierdzenie nieuprawnionego zbierania/ przetwarzania danych lub innych sytuacji wskazujących na nieprawidłowości zdarzenie takie, należy zgłosić do Inspektora Ochrony Danych Osobowych, którym jest Pan Jacek Gołdych za pośrednictwem e-mail [email protected] tel. +48 518 053 702 lub listownie na adres Sawimed Sp. z o. o. ul. Siekierkowska 8, 00-709 Warszawa.
Skip to content