„Krok po kroku”

Rehabilitacja dzieci z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym

postać rysunkowa w kolorze fioletu z zaznaczonymi punktami do rehabilitacji na nogach, rękach, kręgosłupie, głowie
leczenie chorego chłopca metodą biofeedback

Sawimed Sp. z o. o. w dniu 01.01.2018 r. rozpoczął realizację Projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:

Całkowita wartość projektu: 1 475 766 PLN
Kwota dofinansowania UE: 1 180 612,80 PLN

Celem projektu jest zwiększenie w okresie realizacji projektu na obszarze województwa mazowieckiego dostępności do nowoczesnych metod diagnostyki i rehabilitacji zaburzeń funkcji chodu u 50 dzieci z MPDZ poprzez udzielenie świadczeń.

Przyjmowanie zgłoszeń

 1. Zgłoszenia do projektu są przyjmowane w trybie ciągłym: mailowo, listownie, telefonicznie oraz osobiście:
  1. e-mail: [email protected]
  2. listownie na adres: Sawimed Sp. z o.o.. Sawice Wieś 19, 08-307 Repki z dopiskiem „Krok po kroku”
  3. telefonicznie: 25 828 43 09
  4. Osobiście: w placówce Centrum Rehabilitacji i Opieki Sawimed, Sawice Wieś 19
 2. Zgłoszenia będą ewidencjonowane w „Rejestrze osób aplikujących do programu” w porządku chronologicznym i będą zawierały dane tj.:
  1. imię i nazwisko dziecka ubiegającego się o udział w programie;
  2. imię i nazwisko rodzica/opiekuna dziecka ubiegającego się o udział w programie;
  3. kontakt do rodzica/opiekuna dziecka ubiegającego się o udział w programie:
  • numer telefonu,
  • adres korespondencyjny,
  • adres e-mail).
  • inne dane niezbędne do prowadzenia działań w zakresie programu
 3. Odmowa podania danych wymaganych w „Rejestrze osób aplikujących do programu” będzie jednoznaczna z rezygnacją z chęci uczestniczenia w programie.
 4. Kwalifikacja do programu będzie odbywała się w miarę potrzeb jednak nie rzadziej niż raz w miesiącu.

Weryfikacja i ocena zgłoszeń

 1. Zgłoszenia do projektu są przyjmowane w trybie ciągłym: mailowo, listownie, telefonicznie oraz osobiście:
  1. e-mail: [email protected]
  2. listownie na adres: Sawimed Sp. z o.o.. Sawice Wieś 19, 08-307 Repki z dopiskiem „Krok po kroku”
  3. telefonicznie: 25 828 43 09
  4. Osobiście: w placówce Centrum Rehabilitacji i Opieki Sawimed, Sawice Wieś 19
 2. Zgłoszenia będą ewidencjonowane w „Rejestrze osób aplikujących do programu” w porządku chronologicznym i będą zawierały dane tj.:
  1. imię i nazwisko dziecka ubiegającego się o udział w programie;
  2. imię i nazwisko rodzica/opiekuna dziecka ubiegającego się o udział w programie;
  3. kontakt do rodzica/opiekuna dziecka ubiegającego się o udział w programie:
  • numer telefonu,
  • adres korespondencyjny,
  • adres e-mail).
  • inne dane niezbędne do prowadzenia działań w zakresie programu
 3. Odmowa podania danych wymaganych w „Rejestrze osób aplikujących do programu” będzie jednoznaczna z rezygnacją z chęci uczestniczenia w programie.
 4. Kwalifikacja do programu będzie odbywała się w miarę potrzeb jednak nie rzadziej niż raz w miesiącu.

Kwalifikacja uczestników włączenie do programu

 1. Kwalifikacja do programu będzie odbywała się zgodnie z potrzebami Sawimed nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu,
 2. O terminach kwalifikacji zarejestrowani uczestnicy będą powiadamiani przez Sawimed indywidualnie, telefonicznie oraz na adres e-mail zgłoszony przy rejestracji do „Rejestru osób aplikujących”,
 3. Sawimed Sp. z o. o. przed zakwalifikowaniem do programu zweryfikuje, czy osoba zgłoszona do udziału w programie spełnia kryteria włączenia,
 4. Do programu zostaną zakwalifikowane tylko te osoby, które spełniają jednocześnie wszystkie kryteria włączenia.

Kwalifikacja uczestników – etap I

 

 1. Chęć udziału w programie musi zostać potwierdzona przez rodzica/opiekuna osoby aplikującej do programu poprzez złożony w Sawimed prawidłowo wypełniony druku „Świadomej zgody na udział w programie” – do pobrania ze strony internetowej www.sawimed.pl oraz dostępny w rejestracji Sawimed,
 2. Osoba aplikująca do programu musi być w wieku pomiędzy 5 a 18 lat – weryfikacja będzie odbywała się w oparciu o przedłożone dokumenty np. dowód, akt urodzenia, lub inny dokument potwierdzający wiek dziecka,
 3. Miejscem zamieszkania osoby aplikującej do programu musi być województwo mazowieckie- weryfikacja będzie odbywała się w oparciu o przedłożone dokumenty -urzędowe zaświadczenie o miejscu zamieszkania,
 4. Rozpoznane Mózgowego Porażenia Dziecięcego (dalej MPDZ) – weryfikacja będzie odbywała się w oparciu o dostarczoną dokumentację medyczną potwierdzającą rozpoznanie,

Kwalifikacja uczestników – etap II

 

 1. Osoby aplikujące, które spełnią kryteria I etapu kwalifikacji będą zaproszone na wyznaczony terminie II etapu kwalifikacji podczas którego zostaną potwierdzona pozostałe kryteriów włączenia do programu.
 2. Kwalifikacja wykonywana będzie przez lekarza specjalistę jednej z dziedzin: chirurgia dziecięca, neurologia, ortopedia i traumatologia narządu ruchu, rehabilitacja medyczna,
 3. Pozostałe kryteria włączenia do programu:
  1. poziom funkcjonalny od 1 do 4 wg. Klasyfikacji GMFCS (Gross Motor Function Classification System);
  2. umiejętność samodzielnego chodzenia z wykorzystaniem wspomagania w postaci pomocy ortopedycznych (kule, trójnogi, balkonik, łuski) lub asysty drugiej osoby;
  3. możliwość przejścia minimum 4 metrów samodzielnie z wykorzystaniem wyżej wymienionych pomocy lub trzymając za rękę osobę towarzyszącą;
  4. umiejętność komunikowania się pozwalająca na rozumienie poleceń terapeuty oraz sygnalizowanie bólu, dyskomfortu i potrzeb fizjologicznych;
  5. brak aktywnej padaczki lekoopornej;
  6. brak dysproporcji lub dysproporcje w długości kończyn dolnych nie większe niż 2 cm;
  7. brak utrwalonych przykurczów i/lub deformacji kostno-stawowych;
  8. brak ciężkiej osteoporozy;
  9. brak niestabilność kostno-stawowych (np.: zwichnięcia stawów, złamania,) uniemożliwiających trening z użyciem zrobotyzowanych systemów do rehabilitacji chodu;
  10. brak zmian zapalnych skóry i/lub otwartych uszkodzeń skóry w okolicach tułowia i kończyn dolnych uniemożliwiających trening z użyciem zrobotyzowanych systemów do rehabilitacji chodu ;
  11. brak przeciwwskazań do treningu na bieżni (np.: choroby układu krążenia, oddechowego o znacznym nasileniu);
  12. maksymalnie jednokrotne uczestnictwo w programie pn.: „Rozszerzenie dostępności nowoczesnych instrumentalnych metod diagnostyki i rehabilitacji dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym na terenie Województwa Mazowieckiego” lub innym, komplementarnym programie finansowanym ze środków publicznych w danym roku kalendarzowym.
 4. Niespełnienie choćby jednego z kryteriów włączenie będzie skutkowało zakończeniem kwalifikacji z wynikiem negatywnym.

Kryteria wyłączenia z programu

 

 1. Sawimed wyłączy z udziału w programie uczestnika, u którego wystąpi co najmniej jedno kryterium wyłączenia:
  1. przedłożenie Sawimed Sp. z o. o. przez rodzica/opiekuna uczestnika programu pisemnej rezygnacji z udziału dziecka w dalszych działaniach programu,
  2. wystąpienie aktywnej padaczki lekoopornej (występowanie ataków w trakcie sesji terapeutycznych) uniemożliwiających trening z użyciem zrobotyzowanych systemów do rehabilitacji chodu,
  3. niestabilność kostno-stawowa (np.: zwichnięcia stawów, złamania,) uniemożliwiających trening z użyciem zrobotyzowanych systemów do rehabilitacji chodu;
  4. zmiany zapalne skóry i/lub otwarte uszkodzenia skóry w okolicach tułowia i kończyn dolnych uniemożliwiające trening z użyciem zrobotyzowanych systemów do rehabilitacji chodu;
  5. nieusprawiedliwiona absencja na 5 sesjach terapeutycznych
 2. W przypadku kiedy zaistnieje którekolwiek z kryteriów wyłączenia świadczenia będą natychmiast przerywane, a uczestnik zakończy udział w programie.

Informacje organizacyjne programu

 

 1. Świadczenia w ramach programu są udzielane uczestnikom programu bezpłatnie,
 2. Udział w programie jest dobrowolny,
 3. Dopuszczalne jest uczestnictwo w programie więcej niż jeden raz,
 4. Jedna osoba może uczestniczyć w programie maksymalnie 2 razy w roku, 6 razy w ciągu 3 lat trwania programu z zastrzeżeniem, że w roczny limit uczestnictwa w programie włącza się uczestnictwo w innych, komplementarnych programach finansowanych ze środków publicznych,
 5. W przypadku osób uczestniczących kolejny raz w programie nie wykonuje się badań początkowych. Jako wyniki badań początkowych wykorzystuje się wyniki uzyskane podczas badań końcowych ostatniego uczestnictwa w programie,
 6. Do wykonania 1 cyklu terapeutycznego (15 sesji) będzie wykorzystana zrobotyzowana orteza z odciążeniem dynamicznym -Lokomat Pro 6,
 7. Świadczenia w ramach programu będą udzielane przez personel posiadających odpowiednie kwalifikacje.
 8. Dokumentacja medyczna powstająca w związku z realizacją programu będzie prowadzona i przechowywana w Placówce Sawimed zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi dokumentacji medycznej oraz ochrony danych osobowych,
 9. Każdy rodzic/opiekun oraz uczestnik programu ma możliwość zgłaszania Sawimed uwag związanych z programem: organizacją udzielania świadczeń, realizacją świadczeń, uwag dot. personelu Sawimed, oraz innych jeżeli zajdzie taka konieczność,
 10. Uwagi należy zgłaszać na piśmie – w Recepcji, listownie lub pocztą e-mail na adres [email protected].

Cel terapeutyczny

 1. Jeden cykl terapeutyczny składa się z 15 sesji terapeutycznych,
 2. Jedna sesja terapeutyczna trwa min. 60 minut. W ciągu tego czasu następuje:
  1. przymocowanie pacjenta do urządzenia,
  2. trening trwający w zależności od zmęczenia i motywacji pacjenta ok. 45 min,
  3. odpięcie zabezpieczenia i odłączenie pacjenta,
 3. W sytuacji gdy predyspozycje i zmęczenie pacjenta uniemożliwią przeprowadzenie treningu trwającego 45 min. z użyciem zrobotyzowanej ortezy do nauki chodu prowadzona będzie terapia indywidualna zgodna z zaleceniami lekarza prowadzącego ukierunkowana na osiągnięcie wyznaczonego celu terapii.
  1. Po każdej sesji terapeutycznej zostanie sporządzone podsumowanie na cele monitoringu i ewaluacji działań programu.
  2. Po zakończeniu cyklu terapeutycznego u osób zakwalifikowanych do programu będą wykonane badania końcowe (takie same badania jak w przypadku badań początkowych)

Zakończenie udziału w programie

 1. Uczestnik zakończy udział w programie w przypadku, gdy:
  1. Zaistnieje któregokolwiek z kryteriów wyłączenia,
  2. Zostaną mu udzielone wszystkie świadczenia przewidziane w programie (max. 6 cykli terapeutycznych w ciągu 3 lat),

Ewaluacja i ocena programu

 1. W trakcie i po zakończeniu realizacji programu Sawimed będzie prowadzić monitoring udzielanych w ramach programu świadczeń,
 2. Osoby uczestniczące w programie oraz ich rodzice/opiekunowie zobowiązani są do wzięcia udziału w badaniu satysfakcji uczestników programu,
 3. Badanie opinii zostanie przeprowadzone przy użyciu kwestionariusza ankietowego,
 4. Rodzic/opiekun każdego z dzieci biorących udział w programie, po zakończeniu cyklu terapeutycznego, zostanie poproszony wypełnienie ankiety i przekazanie jej Sawimed,
 5. Fakultatywnie, Sawimed może dokonać badania satysfakcji za pośrednictwem zewnętrznego, niezależnego audytora,
 6. Wyniki ankiet satysfakcji uczestników programu posłużą do oceny jakość udzielonych świadczeń oraz do badania opinii o realizowanej inicjatywie

Pliki do pobrania

Ankieta satysfakcji uczestnika

Świadoma zgoda na udział w programie

Regulamin – organizacja programu

Rehabilitacja Sawimed

Centrum Rehabilitacji Sawimed sp. z o.o.

Centrum Rehabilitacji Sawimed jest placówką niepubliczną o bardzo szerokim zakresie świadczonych usług rehabilitacyjnych.

Refundowanych przez NFZ  jak i odpłatnych.

Sawimed rozpoczął swoją działalność w styczniu 2011 roku.

Godziny pracy

Recepcja ogólna:
Poniedziałek – Piątek:
08:00-16:00
Oddziały stacjonarne:
24h/7 dni w tygodniu
Zakład Rehabilitacji:
Poniedziałek – Sobota:
07:00-18:00
Poradnia Rehabilitacji:
Środa: 12:00-18:00
Piątek: 08:00-14:00

Ośrodek Sawice

Sawice-Wieś 19
08-307 Repki
Województwo: mazowieckie
Powiat: sokołowski

Współrzędne GPS
52,341501 N 22,486331 E
520 20′ 29,4″ N 220 29′ 10,8″ E

Informacje zawarte na stronie Ośrodka Sawimed Sp. z o.o. nie zawierają porad medycznych. Wszystkie przedstawione oświadczenia i opinie mają jedynie charakter edukacyjny i informacyjny. Nie diagnozujemy ani nie leczymy za pośrednictwem strony internetowej czy rozmów telefonicznych. W przypadku jakichkolwiek obaw lub wątpliwości prosimy o kontakt.

Skip to content