...

Zabiegi ośrodka rehabilitacji Sawimed

W ośrodku w Sawicach od 2011 r. udzielane są całodobowe świadczenia zdrowotne.

Obejmują swoim zakresem leczenie, pielęgnację i rehabilitację osób przewlekle i obłożnie chorych, które przebyły ostrą fazę leczenia szpitalnego i mają ukończony proces diagnozy, leczenia operacyjnego lub intensywnego leczenia zachowawczego i nie wymagają dalszej hospitalizacji.

W zależności od stanu zdrowia, stopienia niepełnosprawności realizowana jest profesjonalna pielęgnacja i rehabilitacja, w szczególności poprzez:

  • opiekę lekarską ,
  • opiekę pielęgniarską,
  • usprawnienie ruchowe i działania fizjoterapeutyczne,
  • leczenie farmakologiczne,
  • zapewnienie niezbędnych konsultacji specjalistycznych,
  • stymulację metodami terapeutycznymi i psychoterapeutycznymi do aktywności życiowej,
  • przygotowanie rekonwalescenta i jego rodziny (opiekuna) do samoopieki i samopielęgnacji w warunkach domowych,
  • zapobieganie powikłaniom wynikającym z procesu chorobowego i unieruchomienia,
  • zmniejszenie skutków upośledzenia ruchowego i przygotowanie do życia w społeczeństwie.

Przydatne linki

Strefa Wiedzy

VIEW ALL
TOP
Pokaż
Podziel się na facebook
Schowaj
Call Now Button Skip to content Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.