RODO – osoby zatrudnione na podstawie umów cywilno prawnych

Obowiązek informacyjny RODO – Osoby zatrudnione na podstawie umów cywilno prawnych

Klauzula informacyjna dotycząca osób zatrudnionych na podstawie umów cywilno prawnych

Stosownie do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46/WE (dalej „RODO”) informujemy w jaki sposób przetwarzać będziemy Państwa dane osobowe osób zatrudnionych na podstawie umów cywilno prawnych przez firmę Sawimed sp. z o.o.

I. Co to są dane osobowe?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, dane osobowe to takie dane, które pozwalają na bezpośrednie lub
pośrednie zidentyfikowanie osoby fizycznej, w szczególności na podstawie identyfikatorów, takich jak: nazwa firmy, imię, nazwisko, numer NIP, PESEL, adres e-mail czy adres korespondencyjny.

II. Administrator danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych osób określonych w pkt I jest Sawimed Sp. z o. o. ul. Siekierkowska 8, 00-709 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000312021, posiadająca następujące numery identyfikacyjne:  NIP 521-349-58-44, REGON 141520240 (dalej „Administrator”).
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), Pan Jacek Gołdych, e-mail: [email protected] | tel. +48 518 053 702

III. Cele i podstawy przetwarzania

Dane osobowe będą przetwarzane w celu:

 1. zawarcia i wykonania umowy cywilnoprawnej, której stroną jest osoba, której dane dotyczą – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. RODO;
 2. w celu kontaktu przy wykonaniu umowy, wymiany korespondencji – na podstawie na podstawie art. 6 ust. 1 lit i f) RODO – uzasadniony interes administratora w postaci prawda do usprawnienia współpracy;
 3. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w tym obowiązków zgłoszeniowych i
  rozliczeniowych z ZUS oraz obowiązków podatkowych – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
 4. ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
 5. archiwizacji dokumentacji, co stanowi obowiązek prawny Administratora – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

IV. Odbiorcy danych osobowych

Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione firmom świadczącym usługi informatyczne, dostawcom poczty elektronicznej i hostingu, podmiotom świadczącym usługi doradcze, prawne, audytorskie, wykonawcom usług pocztowych i kurierskich. Odbiorcami danych mogą być również podmioty lub organy, którym Administrator jest zobowiązany lub uprawniony udostępnić dane na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

W przypadku zawarcia umowy cywilnoprawnej w związku z realizacją czynności w Projekcie finansowanym/
współfinansowanym przez inną instytucję, Pani/Pana dane osobowe (imię i nazwisko, służbowe dane kontaktowe, wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, dane znajdujące się w zawartej umowie, karty czasu pracy, wysokość wynagrodzenia) mogą zostać udostępnione instytucji finansującej/współfinansującej dany Projekt, w celu potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, kontroli, audytu, sprawozdawczości.

V. Przez jaki czas będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe?

Dane osobowe będą przetwarzane przez czas potrzebny do zawarcia umowy oraz okres jej realizacji i rozliczenia, przez okres przedawnienia zobowiązań podatkowych oraz okres dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, a następnie zostaną zarchiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami i w oparciu o obowiązującą w IBE instrukcją kancelaryjną i JRWA.

VI. Jakie uprawnienia przysługują Państwu w odniesieniu do swoich danych osobowych?

Wszystkim osobom, których dane osobowe są przez nas przetwarzane przysługują odpowiednie prawa
wynikające z rozporządzenia RODO i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, w tym:

 • prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
 • prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są
  nieprawidłowe lub niekompletne;
 • prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapominanym”);
 • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 • prawo do przenoszenia danych;
 • prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody niewynikającej z obowiązków nałożonych przez przepisy prawa.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2; 00-193 Warszawa; https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt; tel. (22) 531 03 00 – gdy uznają, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy cywilnoprawnej, odmowa ich podania skutkuje brakiem możliwości nawiązania współpracy.

VII. Przekazywanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)

Administrator nie będzie przekazywał Państwa danych poza EOG, z wyjątkiem sytuacji koniecznych, tj:

 • z związku z korzystanem z usługi Google Workspace (dawniej G Suite), z uwagi na przechowywaniem danych przez Google w centrach danych zlokalizowanych również poza terytorium EOG. Przekazywanie danych w tym zakresie odbywać się będzie w oparciu o tzw. standardowe klauzule umowne przyjęte przez Komisję Europejską (art. 45 ust. 1 RODO);
 • w sytuacji, gdy będzie to wynikało z obowiązków lub aktywności zleceniobiorcy (np. reprezentacja IBE, prowadzenie międzynarodowych badań/projektów, zagraniczne podróże służbowe). Dane będą przekazywane do Państw, które zostały uznane przez Komisję Europejską za zapewniające na swym terytorium odpowiedni stopień ochrony danych (art. 45 ust. 1 RODO), a w pozostałych przypadkach na podstawie art. 49 ust. 1 lit. b) RODO.

Dane osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji oraz nie będą poddawane profilowaniu.

Skip to content