...

Obowiązek informacyjny RODO – kontrahenci

 1. Administratorem i odbiorcą Państwa danych osobowych pozyskanych w związku z zawarciem umowy o współpracę jest Sawimed Sp. z o. o. ul. Siekierkowska 8, 00-709 Warszawa.
 2. Pozyskane dane osobowe w postaci:
  • nazwisko i imię (imiona),
  • dane rejestrowe Kontrahenta w tym NIP, nr. konta, dane adresowe organizacji,
  • kwalifikacje/prawo wykonywania zawodu (w sytuacji, gdy umowa z Kontrahentem dotyczy realizacji usług medycznych)
  • adres e-mail,
  • stanowisko,
  • numer telefonu,

  będą przetwarzane przez osoby zatrudnione w Sawimed Sp. z o. o. oraz podmioty przetwarzające działający dla Sawimed Sp. z o. o. na podstawie umowy między stronami.

 3. Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane na potrzeby:
  1. związane z nawiązywaniem i utrzymywaniem kontaktów biznesowych – niezbędnych do zawarcia umowy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  2. zawarcia i obsługi umów (podstawa z art. 6 ust 1 lit. b RODO);
  3. wynikające z przepisów prawa, tj. Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (podstawa z art. 6 ust 1 lit c RODO).
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do 5 lat od końca roku, w którym rozliczono podatkowo płatność, zgodnie z Ustawą o rachunkowości lub na czas trwania relacji i potrzeb biznesowych – do momentu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
 6. Zgodnie z Rozporządzeniem RODO, przysługuje Pani/Panu:
  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  3. prawo usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
  4. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  5. prawo przenoszenia danych;
  6. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe nie będziemy podejmować wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże bez ich podania nie jest możliwe zawarcie
  i realizacja umowy.
 9. W przypadku stwierdzenie nieuprawnionego zbierania/ przetwarzania danych lub innych sytuacji wskazujących na nieprawidłowości zdarzenie takie, należy zgłosić do Inspektora Ochrony Danych Osobowych, którym jest Pan Jacek Gołdych za pośrednictwem e-mail [email protected] tel. +48 518 053 702 lub listownie na adres Sawimed Sp. z o. o. ul. Siekierkowska 8, 00-709 Warszawa.
TOP
Pokaż
Podziel się na facebook
Schowaj
Call Now Button Skip to content Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.